Privacy STatement

OnderwijsMedia B.V. verwerkt persoonsgegevens van relaties met grote zorgvuldigheid en strikt vertrouwelijk, in lijn met de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).

Persoonsgegevens die worden verwerkt

OnderwijsMedia B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt de online kanalen van OnderwijsMedia B.V.

OnderwijsMedia B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
● Uw IP-adres
● Gegevens over uw activiteiten op onze website
● Internetbrowser en apparaat type

Waarom OnderwijsMedia B.V. gegevens nodig heeft

Concreet verwerkt OnderwijsMedia B.V. uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
● Verzenden van onze nieuwsbrief of een gerichte mailing
● U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
● OnderwijsMedia B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.

Delen met anderen

OnderwijsMedia B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van zorgvuldigheid.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om te analyseren hoe vaak deze website wordt bezocht. Hiertoe verzamelen wij IP-adressen van onze bezoekers. De statistieken worden maximaal 12 maanden bewaard. OnderwijsMedia B.V. deelt de IP-adressen met Google ten behoeve van het statistiekprogramma Google Analytics. OnderwijsMedia heeft hiervoor een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. Er zijn maatregelen getroffen om de herleidbaarheid van bezoekers aan onze website zo veel mogelijk te beperken. Dit betekent dat de IP-adressen geanonimiseerd worden. De functie voor User ID’s van Google wordt niet gebruikt.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

OnderwijsMedia B.V. gaat zorgvuldig met gegevens om en bewaart deze gegevens goed en veilig. Uw gegevens worden maximaal voor een periode van 3 jaar bewaard waarna u nogmaals om instemming wordt gevraagd. In dat geval worden de gegevens opnieuw voor maximaal 3 jaar bewaard. Om te kunnen controleren of een Persoon op een eerder moment niet reeds een verzoek tot verwijdering heeft ingediend wordt, bij verwijdering op verzoek, zijn/haar email-adres in een apart bestand bewaard. Bij voorkomende gelegenheden wordt daarmee gecontroleerd of betrokkene niet onbedoeld in een verwerking wordt meegenomen. Dat bestand wordt uitsluitend geraadpleegd voor dat doel.

Beveiliging van persoonsgegevens

Medewerkers van OnderwijsMedia B.V. dragen optimale zorg
voor de gegevens onder hun beheer en hebben geheimhouding van vertrouwelijke informatie die aan hem/haar wordt toevertrouwd. OnderwijsMedia B.V. past technische en organisatorische beveiligings- maatregelen toe om de gegevens die zij verwerkt zo goed mogelijk te beschermen tegen gegevenslek (inbreuk). Onze beveiligingsmaatregelen worden continu verbeterd in overeenstemming met de technologische (ICT-) ontwikkelingen. Bij het constateren van een gegevenslek (inbreuk) zullen de getroffen personen worden geïnformeerd en zal er melding
gemaakt worden bij de daarvoor  bestemde instanties.

Recht op inzage

Personen waarvan gegevens worden verwerkt, hebben recht op inzage van de gegevens die wij van hen verwerken.

Recht op aanpassing of verwijdering

Indien van een persoon de gegevens onjuist of veranderd zijn, zal OnderwijsMedia B.V. deze, op verzoek, corrigeren. Indien een persoon aangeeft te willen worden gewist, zal dat door OnderwijsMedia B.V. worden gedaan. Betrokkene worden daarvan op de hoogte gesteld.

Intrekking van toestemming, recht op bezwaar, beperking
en overdracht

Personen kunnen bezwaar aantekenen tegen verwerking van zijn/haar gegevens. Personen hebben recht op beperking van de verwerking en op overdracht van zijn/haar door ons opgeslagen gegevens aan een gelieerde partij of verwerker.

Wijziging

OnderwijsMedia B.V. behoudt zich het recht voor om het huidige privacy-statement te wijzigen, mits binnen de regels van de AVG.

Contactgegevens

Voor informatie of voor het uitoefenen van wettelijke rechten, kan contact  opgenomen worden met de traffic-afdeling van OnderwijsMedia, traffic@onderwijsmedia.nl, 020 3308998.