Selecteer een pagina

Minister Slob heeft een Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) ingesteld.

Het doel van het coördinatieteam is om lokale samenwerkingen en oplossingen te stimuleren en zorg te dragen voor een landelijk beeld van de staat van de ventilatie op scholen. Doekle Terpstra leidt het team met daarin onder meer de VNG, de sectorraden – waaronder de VO-raad – en GGD-GHOR.

Dit betekent voor scholen het volgende:

  • Alle scholen hebben voor 1 oktober onder verantwoordelijkheid van het schoolbestuur een check gedaan om te onderzoeken of de gebouwen voldoen aan de eisen;

  • Als hun gebouwen niet aan de eisen voldoen, is er contact opgenomen met de lokale GGD. Wat de maatregelen zijn die een school moet nemen is per situatie afhankelijk. De GGD adviseert hier over.
  • Alle scholen communiceren vóór 1 oktober aan hun onderwijspersoneel en leerlingen waar de school staat. Dit betekent dat de school ofwel communiceert dat de gebouwen voldoen aan de eisen. Of welk plan er ligt om ervoor te zorgen dat de gebouwen voldoen aan de eisen. Ook communiceert de school dit aan de sectorraad, waarmee wordt bijgedragen aan het landelijk beeld.

Voor scholen is één centraal punt ingericht waar zij alle informatie over ventilatie op scholen kunnen vinden en vragen kunnen stellen. De website weeropschool.nl is uitgebreid met een loket voor vragen en meer informatie.

Het LCVS zal  in de eerste week van september een gerichte uitvraag doen naar de stand van zaken. Dit zal gaan rondom ventilatie in scholen in het primair- en voortgezet onderwijs.

Het format van deze uitvraag is momenteel in ontwikkeling. De uitvraag zal via de PO-Raad en VO-raad gedaan worden. Daarnaast zal het LCVS helpen een beeld te krijgen van de landelijke situatie.

Bron: VO-raad

mediagedrag veranderd door corona